บริการ
TH
EN
TH
CN

depa ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนอย่างยั่งยืน ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล

depa เปิดรับข้อเสนอโครงการ “ส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อชุมชน (depa Digital Transformation Fund for Community)” มุ่งต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต เพิ่มขีดความสามารถ และรายได้ของชุมชน

ประเภทของโครงการ

  • ด้านการเกษตรอัจฉริยะ
  • ด้านการผลิตและการแปรรูปอัจฉริยะ
  • ด้านการค้าและการบริการอัจฉริยะ
  • ด้านสังคมอัจฉริยะ

กำหนดการ

รับสมัคร : 21 พ.ย. 2565 - 16 ม.ค. 2566

พิจารณา : ม.ค. – ก.พ. 2566

ประกาศผลการพิจารณา : มี.ค. 2566

ดาวน์โหลดประกาศรับสมัคร: ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดแนวทางการสมัคร: ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดฟอร์มเอกสารการนำเสนอ: ดาวน์โหลด