รู้จัก depa
บริการ
TH
EN
TH
CN

ประกาศรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อภาคธุรกิจอุตสาหกรรม (depa Digital Transformation Funds) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2

depa เปิดรับข้อเสนอโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อภาคธุรกิจอุตสาหกรรม (Digital Transformation Fund) เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SMEs และภาคการเกษตร ในการลดต้นทุนกระบวนการผลิดและกระบวนการภายในธุรกิจ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ดาวน์โหลด

คุณสมบัติ : วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีการจดทะเบียนนิติบุคคล หรือจดทะเบียนธุรกิจบุคคลธรรมดา

กลุ่มเป้าหมาย : อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ธุรกิจการค้าและบริการด้าน Smart Living อุตสาหกรรมการเกษตร เกษตรปศุสัตว์ และเกษตรอาหารแปรรูปและที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกษตร

ระยะเวลาการรับสมัคร : วันที่ 8 กุมภาพันธ์ - วันที่ 15 มีนาคม 2564

ระยะเวลาการพิจารณา : วันที่ 15 มีนาคม - 30 เมษายน 2564

ประกาศผลการพิจารณา: ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม

ภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และธุรกิจการค้าและบริการ ดาวน์โหลด

ภาคการเกษตร ดาวน์โหลด

เอกสารประกอบการยื่นข้อเสนอโครงการ

  1. เอกสารหนังสือนำส่ง หนังสือนำส่งใบสมัครมาตรการ
  2. แบบฟอร์มใบสมัครขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนผ่านมาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุน depa RA-01-T2
  3. สไลด์นำเสนอข้อมูลของกิจการ Form Concept Idea
  4. ส่งข้อเสนอโครงการ และติดต่อสำนักงานสาขา รายละเอียดพื้นที่รับข้อเสนอโครงการ