บริการ
TH
EN
TH
CN

การรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อภาคธุรกิจอุตสาหกรรม (depa Digital Transformation Funds) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำหรับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G

ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง การรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อภาคธุรกิจอุตสาหกรรม (depa Digital Transformation Funds) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สำหรับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G

ดาวน์โหลด

กลุ่มเป้าหมาย: ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

พื้นที่ดำเนินการ: ทั่วประเทศ

รายละเอียดโครงการ:

เปิดรับสมัคร : 3 มกราคม 2566 - 28 กุมภาพันธ์ 2566

พิจารณาโครงการ : 1 มีนาคม 2566 – 28 เมษายน 2566

ประกาศผล: ภายในเดือน พฤษภาคม 2566

คุณสมบัติ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่มีการจดทะเบียนนิติบุคคล หรือจดทะเบียนธุรกิจบุคคลธรรมดา