บริการ
TH
EN
TH
CN

depa สาขาภาคเหนือบน เฟ้นหาไอเดียเจ๋งๆ ในกิจกรรม Smart Agriculture Tech Startup Boot Camp Idea Contes

วันที่ 14 -16 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคเหนือตอนบน จัดกิจกรรม Smart Agriculture Tech Startup Boot Camp Idea Contest ใน 4 หัวข้อ ได้แก่ Precision Agriculture, Smart Farming, Agriculture E Portal , Traceability กิจกรรมดังกล่าวอยู่ภายใต้โครงการ พัฒนาพื้นที่เพื่อระบบนิเวศสำหรับเศรษฐกิจดิจิทัลจังหวัดเชียงใหม่ Smart Agriculture โดย depa ได้ประชาสัมพันธ์มาตรการส่งเสริมของสำนักงานให้กับผู้ร่วมแข่งขัน กิจกรรมในวันแรกและวันที่สอง เป็นการให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้ง 4 หัวข้อ รวมถึงทำWorkshop การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (Systems Analysis and Design) ส่วนวันที่สามของกิจกรรมฯ เป็นการ Pitching ของผู้เข้าแข่งขัน ซึ่งในวันนี้ได้รับเกียรติจากจากผู้แทนสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลและผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอกร่วมเป็นกรรมการตัดสิน พร้อมนี้ ได้มีการมอบรางวัลให้กับผู้ชนะเลิศ 4 หัวข้อ สำหรับผู้ที่ชนะเลิศนั้นจะมีการต่อยอดเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม S2 ของสำนักงานต่อไป

รายชื่อผู้ชนะเลิศทั้งหมด 4 ทีม ดังนี้

  1. ทีม Precision Agriculture ผลงานที่ชนะเลิศ Easy feed
    โดย ดร.ตรี วาทกิจ และ นายชินาพัฒน์ สกุลราศรีสวย จากมหาวิทยาลัยนครพนม
  2. ทีม Smart Farming ผลงานที่ชนะเลิศ ปลูกดี โดย นายฐาปกรณ์ ตูแวมือซา และ นายธนฤทธิ์ โล่ห์เพชรรัตน์ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  3. ทีม Agriculture E Portal ผลงานที่ชนะเลิศ Munarice App โดย นายณัฐวัฒน์ แสนปัญญา และนางสาวพัชธิดา มาพล จาก Kirlylap และ บริษัทเสริมสุข 2560 จำกัด
  4. ทีม Traceability ผลงานที่ชนะเลิศ Safe Veget
    โดย นางสาวกมลทิพย์ ปิยมาตย์ และ นางสาวบุณยรัตน์ เฉลิมยศพงศ์ จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง