บริการ
TH
EN
TH
CN

depa Transformation in Action 2018 ภายใต้แนวคิด “ปฏิวัติธุรกิจ ติดอาวุธดิจิทัล”

วันที่: 24/05/2561 | ส่วนกลาง, ภูมิภาค

รับสมัคร...ผู้ประกอบการดิจิทัล / Digital Startup  ที่มี Solution พร้อมตอบโจทย์และยกระดับธุรกิจให้ SMEs หากคุณคือผู้ประกอบการดิจิทัลในกลุ่ม ต่อไปนี้

 • e-Commerce & Logistics
 • Big Data & Digital Marketing
 • Digital Financial Services
 • Business Services

มาร่วมขบวนขับเคลื่อนธุรกิจ SMEs ไปกับเราทั่วประเทศในงาน depa Transformation in Action 2018 ภายใต้แนวคิด “ปฏิวัติธุรกิจ ติดอาวุธดิจิทัล” 
สมัครวันนี้ – 8 มิถุยายน 2561 ได้ที่นี่ => https://goo.gl/forms/nyQbXuLxlS9l8MqH3
***ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการสนับสนุนค่าเดินทางและที่พักตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานฯ (1ท่าน/1 บริษัท)
 
วัตถุประสงค์ของการจัดงาน

 1. เพื่อสร้างความตระหนักองค์ความรู้รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเป้าหมายให้สามารถเข้าใจการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล (Digital Transformation)
 2. เพื่อขยายช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมดิจิทัลพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันของไทยโดยกระตุ้นให้เกิดความสนใจที่จะนำไปสู่การประยุกต์ใช้ดิจิทัลและการลงทุนดิจิทัล
 3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเป้าหมายสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อธุรกิจเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของธุรกิจ

กำหนดการดำเนินงาน  จัดงานสัมมนาและแสดงนิทรรศการ ตามภูมิภาคต่างๆ จำนวน  9 ครั้ง ดังนี้
 

กิจกรรม depa Transformation in Action 2018
ครั้งที่ วันที่ สถานที่ แนวคิด/หัวข้อ
1 วันพุธ 27 มิถุนายน 2561 อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ก้าวสู่ Smart Industry ด้วยเทคโนโลยี IoT
2 วันศุกร์ 29 มิถุนายน 2561 อำเภอเมือง จังหวัดระยอง Transform ธุรกิจ เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วย eLogistics
3 วันอังคาร 10 กรกฎาคม 2561 อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต Phuket Smart Tourism เปลี่ยนภูเก็ต สู่เมืองท่องเที่ยวแห่งอนาคต
4 วันพฤหัสบดี 12 กรกฎาคม 2561 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา Retail Automation ยกระดับธุรกิจ ค้าปลีกด้วยเทคโนโลยีอัตโนมัติ
5 วันเสาร์ 21 กรกฎาคม 2561 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ Smart Green 4.0 พัฒนาธุรกิจกับเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ
6 วันพฤหัสบดี 26 กรกฎาคม 2561 อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก Digital Platform ลดต้นทุน เพิ่มรายได้ทางธุรกิจในยุคดิจิทัล
7 วันอังคาร 7 สิงหาคม 2561 อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตและแปรรูป ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
8 วันพฤหัสบดี 9 สิงหาคม 2561 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น พลิกโฉมวงการค้าส่ง-ค้าปลีก ด้วยเทคโนโลยี AI
9 วันพฤหัสบดี 4 ตุลาคม 2561 กรุงเทพมหานคร Smart Business Hub ศูนย์กลางเทคโนโลยีขับเคลื่อนธุรกิจ
 

          *หมายเหตุ: กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
 
หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก

 1. เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฏหมาย มีภาพลักษณ์ของกิจการที่ดี
 2. เป็นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมดิจิทัล/ Digital Startup ที่มีผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีศักยภาพตรงตามกลุ่มเป้าหมาย และพร้อมที่จะนำผลิตภัณฑ์หรือผลงานเข้าร่วมกิจกรรมตามที่สำนักงานฯ กำหนด
 3. เป็นผู้ประกอบการที่มีความพร้อมสำหรับการค้าขายและมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทประจำพื้นที่อย่างน้อย 1 ท่าน ตลอดช่วงงานกิจกรรม
 4. มีบริษัท/หน่วยงานนำซอฟต์แวร์ไปใช้งานจริง โดยมีเอกสารยืนยันการใช้งานและแนบรายชื่อลูกค้าที่มีการใช้งานจริง(ถ้ามี)
 5. มีรายชื่อลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายในต่างประเทศจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 6. หากเป็นผู้ประกอบการที่เคยได้รับรางวัลในระดับประเทศหรือระดับสากลจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 7. พิจารณาคัดเลือกข้อมูลผู้ประกอบการจากการลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ของสำนักงานฯเท่านั้น
 8. ผู้ประกอบการจะต้องเป็นสมาชิก DEPA Member

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

 1. เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ –  8 มิถุนายน 2561 ที่นี่ => https://goo.gl/forms/nyQbXuLxlS9l8MqH3
 2. ประกาศรายชื่อผู้ประกอบการดิจิทัล/ Digital Startup ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเบื้องต้นจากใบสมัคร เข้าร่วมกิจกรรม  วันที่ 18 มิถุนายน 2561
**หมายเหตุ : 1) กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงวันและเวลาตามความเหมาะสม
                   2) ในกรณีที่ทีมงานไม่สามารถติดต่อท่านได้ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์
 

หมายเหตุ:

 1. สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียน depa Digital Provider/ ขึ้นทะเบียน TAX 200 ผู้ประกอบการในโครงการ Digital Startup และผู้ประกอบการในเครือข่ายหน่วยงานพันธมิตรการจัดงาน เท่านั้น
 2. สำนักงานฯขอสงวนสิทธิ์การคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมและผลการคัดเลือกที่ประกาศโดยสำนักงานฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 3. ผู้ประกอบการดิจิทัล/ Digital Startup หากได้รับการคัดเลือก ต้องเข้าร่วมกิจกรรมตามที่สำนักงานกำหนดฯ ในกรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมงานในวันและเวลาดังกล่าว ต้องแจ้งทีมงานล่วงหน้า อย่างน้อย 10 วัน หากไม่ทำการติดต่อ ทางสำนักงานของสงวนสิทธิ์ การเข้าร่วมกิจกรรมกับสำนักงานในครั้งต่อไป

 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและธุรกิจ
โทรศัพท์ 0 2141 7101 หรือ 081 833 4915
e-mail: [email protected] www.depa.or.th