บริการ
TH
EN
TH
CN

เปิดรับข้อเสนอโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ในพื้นที่ภาคกลาง (ครั้งที่2)

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) จำนวน : 9 ราย

พื้นที่ภาคกลาง : กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง ปราจีนบุรี สระแก้ว นครนายก สมุทรปราการ นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม

เงื่อนไขการสนับสนุน

  • สัดส่วนไม่เกินร้อยละ 60 ของมูลค่าโครงการที่เสนอขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน
  • ค่าอุปกรณ์เทคโนโลยีดิจิทัล สนับสนุนร้อยละ 50 ของมูลค่าอุปกรณ์
  • การพัฒนาระบบถือว่าเป็นครุภัณฑ์ทางราชการ สนับสนุนร้อยละ 50 ของมูลค่าค่าใช้จ่าย


ลักษณะโครงการที่ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน

  1. เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพหรือลดต้นทุนกระบวนการผลิต และกระบวนการภายในธุรกิจ
  2. เทคโนโลยี IoT ในธุรกิจ เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต หรือลดต้นทุนการผลิต
  3. เพื่อการเพิ่มรายได้ หรือมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการของธุรกิจในยุคดิจิทัล (New Business Model)


ระยะเวลาการรับสมัคร

ระยะเวลาการรับสมัคร : วันที่ 17 กรกฏาคม 2563 - วันที่ 17 สิงหาคม 2563

ระยะเวลาการพิจารณา : สำนักงานฯ กำหนดให้มีการพิจารณา 2 รอบ ประกอบด้วย

รอบที่ 1 พิจารณาข้อเสนอโครงการที่ยื่นเข้ามาต้งแต่วันที่ 17 กรกฏาคม 2563 - 31 กรกฏาคม 2563

รอบที่ 2 พิจารณาข้อเสนอโครงการที่ยื่นเข้ามาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 – 17 สิงหาคม 2563

ประกาศผลการพิจารณา : ภายในวันที่ 15 กันยายน 2563

หมายเหตุ : กรณีที่มีโครงการผ่านความเห็นชอบจากสำนักงานฯ ได้ครบตามจำนวนที่ระบุไว้ สำนักงานฯ ใคร่ขอสงวนสิทธิ์ ไม่พิจารณาข้อเสนอโครงการรอบที่ 2 แต่ไม่ตัดสิทธิ์ ข้อเสนอโครงการที่ยื่นเข้ามา ซึ่งจะนำไปพิจารณาในรอบการประกาศรับสมัครข้อเสนอโครงการของสำนักงานฯ ในคราวถัดไป


ประกาศมาตรการ Transformation ดาวน์โหลด

รายละเอียดเพิ่มเติม ดาวน์โหลด

เอกสารประกอบการยื่นข้อเสนอโครงการ

  1. เอกสารหนังสือนำส่ง (หนังสือนำส่งใบสมัครมาตรการ)
  2. แบบฟอร์มใบสมัครขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนผ่านมาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุน (depa RA-01-T)
  3. สไลด์นำเสนอข้อมูลของกิจการ (Form Concept Idea)


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและธุรกิจ Email : transform@depa.or.th โทร : 081 833 4915

ส่งข้อเสนอโครงการ : สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เลขที่ 80 อาคารลาดพร้าวฮิลล์ ซอยลาดพร้าว 4 ถ.ลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900