บริการ
TH
EN
TH
CN

“ดีป้า“ ยกระดับคุณภาพชีวิต ในทุกมิติของคนไทย เวอร์ชั่น 7 นาที

“ดีป้า“ ยกระดับคุณภาพชีวิต ในทุกมิติของคนไทย เวอร์ชั่น 7 นาที

เรา คือ องค์กรที่จะผลักดันนำพาประเทศไทยก้าวไปสู่เศรษฐกิจดิจทัล เพื่อมุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0 อย่างสมบรูณ์แบบ และด้วยเหตุนี้ เรา “สำนักงานส่งเสริมเศรษกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า “พร้อมที่จะร่วมพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลให้คนไทยได้ก้าวสู่อนาคตที่ดี ภายใต้ยุทธศาสตร์ แห่งการพัฒนา ทางด้าน / สังคม / เศรษฐกิจ / วัฒนธรรม / และความมั่นคงของ ประเทศ เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและสอดคล้องกับนโยบายแผนพัฒนาชาติ ที่จะให้คนไทยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น