บริการ
TH
EN
TH
CN

depa ร่วมถาบันมาตรฐานรหัสสากล จัดโครงการส่งเสริมการใช้มาตรฐานสากลในภาคธุรกิจและการเกษตร มุ่งยกระดับมูลค่าสินค้าเกษตร

5 ต.ค. 61 depa โดยฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ ร่วมกับสถาบันมาตรฐานรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดโครงการส่งเสริมการใช้มาตรฐานสากลในภาคธุรกิจและการเกษตร ณ โรงแรมทวิน โลตัส จ.นครศรีธรรมราช โดยได้รับเกียรติจาก นายรุจาธิตย์ สุชาโต ประธานอาวุโสสภาอุตสาหกรรม จังหวัดนครราชศรีธรรมราช เป็นผู้กล่าวเปิดงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักสู่การต่อยอดการใช้มาตรฐานสากลในภาคการเกษตร ยกระดับมูลค่าสินค้าเกษตรให้อยู่ในระดับสากล ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกร ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และเจ้าของสินค้าเกษตร เข้าสู่เกษตรกรมืออาชีพ (Smart Farmer) รวมทั้งการจัด Workshop การวางแผนการดำเนินธุรกิจในภาคอุตสาหกรรม Business Model Canvas ให้ความรู้ในการวางแผนทางธุรกิจ เพื่อคัดเลือกขอรับการสนับสนุนต่อยอดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล จำนวน 1,000,000 บาท เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการของผู้ประกอบการธุรกิจด้านเกษตรให้ดียิ่งขึ้น