บริการ
TH
EN
TH
CN

depa จับมือมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมแก้ปัญหาภาคการเกษตรด้วยดิจิทัล

18 ตุลาคม 2561 - ห้องประชุมกวี จุติกุล อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

จากการเชื่อมโยงความร่วมมือกับภาคเกษตรในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น อย่างคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) พบว่า เกษตรกรกำลังประสบปัญหาในขั้นตอนการผลิตหลากหลายมุม เช่น การพ่นสารอินทรีย์ การกำจัดวัชพืช การพยากรณ์ผลผลิต การสำรวจการระบาดของโรคและแมลง นอกจากนี้ การตลาด และค่าแรงก็มีตัวเลขต้นทุนค่อนข้างสูง depa จึงหารือกับหลายหน่วยงานเพื่อร่วมกันแก้ปัญหาโดยการนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการจัดการแปลงเกษตร เช่น ระบบเซ็นเซอร์ ระบบอากาศยานไร้คนขับในแปลงข้าวโพดเพื่อตรวจสอบการขาดธาตุอาหาร การใช้โดรนเพื่อพ่นสารอินทรีย์ในแปลง การให้น้ำ ตลอดจนการพยากรณ์ผลผลิต และการระบาดของศัตรูพืช และปรับปรุงด้านการตลาด โดยหวังผลในภาพรวมถึงมูลค่าทางเศรษฐกิจในพื้นที่ที่เพิ่มขึ้นจากการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้และการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ให้สอดคล้องกับเกษตร 4.0

ดังนั้น depa และมหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงจัดกิจกรรมให้ความรู้สร้างความตระหนักให้แก่กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ “มาตรการส่งเสริม และพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ด้วยระบบดิจิทัล” เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์ของแกนนำเกษตรกร Smart Farmer, Young Smart Farmer ผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน และกลุ่ม OTOP ต่าง ๆ ให้มีโอกาสเรียนรู้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่จะนำไปปรับใช้ในกิจกรรมของตนเองและของกลุ่ม โดยมุ่งหวังให้ธุรกิจเกษตรในพื้นที่ได้ประโยชน์ 4 มิติ คือ “มีใช้ ใช้เป็น แก้ปัญหาได้ เกิดนวัตกรรม”

นอกจากนี้ยังเป็นการเปิดเวทีให้ผู้เข้าร่วมรับทราบถึงนโยบายการให้ทุนสนับสนุนการวิจัย และการพัฒนาชุมชนการเกษตรแก่เกษตรกร ภาคธุรกิจ รวมถึง คณาจารย์จากมหาวิทยาลัย และกลุ่ม NGO อีกด้วย ซึ่งการสัมมนาครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายมีธรรม ณ ระนอง ผู้ช่วยอำนวยการอาวุโส (กิจการสาขา) และดร.ปรีสาร รักวาทิน ผู้อำนวยการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเกษตรสมัยใหม่ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไกรเลิศ ทวีกุล ภาควิชาส่งเสริมการเกษตรและเกษตรเชิงระบบ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมเป็นผู้บรรยาย และมีผู้เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ จำนวน 155 คน จาก 8 จังหวัดในพื้นที่ภาคอีสานและพื้นที่ใกล้เคียง