บริการ
TH
EN
TH
CN

IoT ระบบน้ำอัจฉริยะสำหรับภาคการเกษตร

มหาวิทยาลัยมหิดล รับดำเนินการโครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนออนไลน์ ระบบการบริหารจัดการน้ำอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยี IoT สำหรับ ภาคเกษตร ของ ของฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ โดยมีการออกแบบและจัดทำรายวิชา depa๐๐๖_IoT ระบบน้ำอัจฉริยะสำหรับภาคการเกษตร | Let,s Start Smart Farm with IoT ให้บริการผ่านระบบ depaMOOC โดยมีเป้าหมายการดำเนินการให้ประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายรับรู้ และกระตุ้นการเข้าเรียนรู้หลักสูตรดังกล่าว ที่เฟสบุ๊ก ชื่อเพจ "IoT รดน้ำอัตโนมัติ" URL : www.facebook.com/depaMOOCs