บริการ
TH
EN
TH
CN

ประกาศการจัดจ้างพัฒนา Web application ในหน่วยงานภาครัฐให้มีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคาม เลขที่ EA๐๑๖/๒๕๕๙

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง: e-Auction

สถานะ: ดำเนินการเสร็จสิ้น

วันที่ประกาศราคากลาง: 8 มิถุนายน 2559

ปีงบประมาณ: 2559