บริการ
TH
EN
TH
CN

การรับสมัครขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน ภายใต้มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุน หัวข้อ โครงการพัฒนาต้นแบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลสําหรับระบบบริหารข้อมูลกลางด้านการท่องเที่ยว จังหวัดกระบี่

ประกาศสำนักงาน ฯ เรื่อง การรับสมัครขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน ภายใต้มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุน เพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของรัฐเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (depa Digital Infrastructure Fund for Government & Public Investment) และมาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรม และนวัตกรรมดิจิทัล (depa Digital Infrastructure Fund for Private Investment) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หัวข้อ โครงการพัฒนาต้นแบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลสําหรับระบบบริหารข้อมูลกลางด้านการท่องเที่ยว จังหวัดกระบี่

ดาวน์โหลด