บริการ
TH
EN
TH
CN

การรับสมัครขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนภายใต้มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนเพื่อการ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของรัฐเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (depa Digital Infrastructure Fund for Government & Public Investment) หัวข้อ โครงการยกระดับศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่ออุตสาหกรรมอนาคต (Al อาชีวะ) ในพื้นที่ EEC

ประกาศสำนักงาน ฯ เรื่อง การรับสมัครขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนภายใต้มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนเพื่อการ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของรัฐเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (depa Digital Infrastructure Fund for Government & Public Investment) และ มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรม และนวัตกรรมดิจิทัล (depa Digital Infrastructure Fund for Private Investment) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หัวข้อ โครงการยกระดับศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่ออุตสาหกรรมอนาคต (Al อาชีวะ) ในพื้นที่ EEC

ดาวน์โหลด