รู้จัก depa
บริการ
TH
EN
TH
CN

การรับสมัครขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน ภายใต้มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุน เพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของรัฐเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (depa Digital Infrastructure Fund for Government & Public Investment) โครงการพัฒนาศูนย์การพัฒนาทักษะดิจิทัลด้าน IoT ระดับอาชีวศึกษา เพื่ออุตสาหกรรมอนาคต (IoT อาชีวะ)

ประกาศสำนักงาน ฯ เรื่อง การรับสมัครขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนภายใต้มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนเพื่อการ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของรัฐเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (depa Digital Infrastructure Fund for Government & Public Investment) และ มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรม และนวัตกรรมดิจิทัล (depa Digital Infrastructure Fund for Private Investment) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการพัฒนาศูนย์การพัฒนาทักษะดิจิทัลด้าน IoT ระดับอาชีวศึกษา เพื่ออุตสาหกรรมอนาคต (IoT อาชีวะ)

ดาวน์โหลด