รู้จัก depa
บริการ
TH
EN
TH
CN

การรับสมัครขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน ภายใต้มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการพัฒนาศักยภาพกำลังคนและบุคลากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Manpower Fund) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศสำนักงาน ฯ เรื่อง การรับสมัครขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนภายใต้มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการพัฒนาศักยภาพกำลังคนและบุคลากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Manpower Fund) โครงการยกระดับทักษะโค้ดดิ้งสู่การสร้างสรรค์โครงงานนวัตกรรมอัจฉริยะ

ดาวน์โหลด

เอกสารประกอบการพิจารณา

 1. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการสำหรับ Digital Manpower Fund ดาวน์โหลด (Word) | ดาวน์โหลด (PDF)
 2. เอกสารนำเสนอโครงการ ดาวน์โหลด (Power Point)
 3. เอกสารประกอบการพิจารณา
 • กรณีสถาบันการศึกษา (ภาครัฐและภาคเอกชน) หรือหน่วยงานของรัฐ

  • พระราชบัญญัติ/พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งหน่วยงาน
  • เอกสารแต่งตั้งผู้บริหาร/ผู้มีอำนาจลงนาม
 • กรณีองค์การเอกชน (สมาคม/สภาอุตสาหกรรม/สภาหอการค้า เป็นต้น)

  • เอกสารการจัดตั้งที่มีวัตถุประสงค์ขององค์การและโครงสร้างกรรมการที่ชัดเจน
  • เอกสารแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนาม
  • เอกสารยืนยันสมาชิกขององค์การ/สมาคม
 1. รายชื่อคณะอาจารย์ผู้จัดหลักสูตรพร้อมประวัติโดยย่อ

การส่งข้อเสนอโครงการ

 1. ส่งไฟล์สแกนเอกสารส่งมาที่ email: dmd@depa.or.th พร้อมระบุชื่อข้อเสนอโครงการยกระดับทักษะโค้ดดิ้งสู่การสร้างสรรค์โครงงานนวัตกรรมอัจฉริยะ ภายในระยะเวลา 8-25 กุมภาพันธ์ 2564
 2. จัดส่งเอกสารฉบับจริงระบุชื่อข้อเสนอโครงการยกระดับทักษะโค้ดดิ้งสู่การสร้างสรรค์โครงงานนวัตกรรมอัจฉริยะ มาที่ ฝ่ายส่งเสริมการพัฒนากำลังคนดิจิทัล สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เลขที่ 80 ถนนลาดพร้าว ซอยลาดพร้าว 4 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ภายในระยะเวลา 8-25 กุมภาพันธ์ 2564 2564