รู้จัก depa
บริการ
TH
EN
TH
CN

การรับสมัครขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน ภายใต้มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการพัฒนาศักยภาพกำลังคนและบุคลากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Manpower Fund)

ประกาศสำนักงาน ฯ เรื่อง การรับสมัครขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนภายใต้มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการพัฒนาศักยภาพกำลังคนและบุคลากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Manpower Fund) โครงการยกระดับทักษะโค้ดดิ้งสู่การประยุกต์ใช้ในท้องถิ่น (Coding in your area)

ดาวน์โหลด

เอกสารประกอบการพิจารณา

 1. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการสำหรับ Digital Manpower Fund ดาวน์โหลด (Word) | ดาวน์โหลด (PDF)
 2. เอกสารนำเสนอโครงการ ดาวน์โหลด (Power Point)
 3. เอกสารหลักฐานสถาบันการศึกษา (ภาครัฐและภาคเอกชน)

  3.1 พระราชบัญญัติ/พระราชกฤษฎีกา หรือเอกสารหลักฐานการจัดตั้งสถาบันการศึกษา

  3.2 เอกสารแต่งตั้งผู้บริหาร/ผู้มีอำนาจลงนาม

  • เอกสารแต่งตั้งผู้บริหาร

กรณีแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนาม

 • หนังสือมอบอำนาจ ติดอากรแสตมป์ 30 บาท
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ
 1. รายชื่อคณะอาจารย์ผู้จัดหลักสูตรพร้อมประวัติโดยย่อ

การส่งข้อเสนอโครงการ

 1. ส่งไฟล์สแกนเอกสารส่งมาที่ email: dmd@depa.or.th พร้อมระบุชื่อข้อเสนอโครงการยกระดับทักษะโค้ดดิ้งสู่การประยุกต์ใช้ในท้องถิ่น (Coding in your area) ภายในระยะเวลา 8-25 กุมภาพันธ์ 2564
 2. จัดส่งเอกสารฉบับจริงระบุชื่อข้อเสนอโครงการยกระดับทักษะโค้ดดิ้งสู่การประยุกต์ใช้ในท้องถิ่น (Coding in your area) มาที่ ฝ่ายส่งเสริมการพัฒนากำลังคนดิจิทัล สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เลขที่ 80 ถนนลาดพร้าว ซอยลาดพร้าว 4 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ภายในระยะเวลา 8-25 กุมภาพันธ์ 2564