บริการ
TH
EN
TH
CN

การรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการพัฒนาศักยภาพกำลังคน และบุคลากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ภายใต้โครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะการเป็นนักการตลาดดิจิทัล (Digital Marketer) ประจำปี 2566

ประกาศสำนักงานฯเรื่อง การรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการพัฒนาศักยภาพกำลังคนและบุคลากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลภายใต้โครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะการเป็นนักการตลาดดิจิทัล (Digital Marketer)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ดาวน์โหลด

กลุ่มเป้าหมาย บุคากรในกลุ่ม Mid-career ไม่น้อยกว่า 600 คน

พื้นที่ดำเนินการ ทั่วประเทศ

รายละเอียดโครงการ

เปิดรับสมัคร: 23 ธันวาคม 2565 - 23 มกราคม 2566

พิจารณาโครงการ: 24 มกราคม 2566 - 31 มีนาคม 2566

ประกาศผล: ภายในเดือนเมษายน 2566

คุณสมบัติ หน่วยงานภาครัฐ สถาบันเฉพาะทางของรัฐ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน และองค์การเอกชน