บริการ
TH
EN
TH
CN

รับสมัครขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน ภายใต้มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการพัฒนาศักยภาพกำลังคนและบุคลากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ในหลักสูตร สูงวัย สร้างสรรค์

การรับสมัครขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน ภายใต้มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการพัฒนาศักยภาพกำลังคนและบุคลากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (depa Digital Manpower Fund) เพื่อเผยแพร่ความตระหนักรู้เท่าทันภัยไซเบอร์และส่งเสริมการเป็นวิทยากรตัวคูณในผู้สูงอายุ ในหลักสูตร สูงวัย สร้างสรรค์ รู้เท่าทันสื่อดิจิทัลและหลักสูตรสูงวัย ค้าขายออนไลน์สู้ภัยไซเบอร์ ประกอบด้วยโครงการดังนี้

โครงการที่ 1: “โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพกำลังคนและบุคลากรด้านดิจิทัล วิทยากรตัวคูณ สูงวัย สร้างสรรค์ รู้เท่าทันสื่อดิจิทัล”

ดาวน์โหลด

โครงการที่ 2: “โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพกำลังคนและบุคลากรด้านดิจิทัล วิทยากรตัวคูณ สูงวัย ค้าขายออนไลน์สู้ภัยไซเบอร์”

ดาวน์โหลด

กลุ่มเป้าหมาย ผู้สูงอายุ

คุณสมบัติผู้สมัคร หน่วยงานภาครัฐ สถาบันเฉพาะทางของรัฐ รัฐวิสาหกิจสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน และองค์การเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร

รายละเอียดโครงการ

ระยะเวลาการรับสมัคร : 21 ธันวาคม 2563 - 15 มกราคม 2564

ระยะเวลาการพิจารณา : 18 มกราคม - 17 กุมภาพันธ์ 2564

ระยะเวลาการประกาศผล : 18 - 26 กุมภาพันธ์ 2564

เอกสารการสมัคร

-ประกาศรับสมัคร

-ใบสมัครโครงการ ดาวน์โหลด

-เอกสารนำเสนอโครงการ (PowerPoint)