บริการ
TH
EN
TH
CN

การรับสมัครเพื่อขอรับการช่วยเหลือและการอุดหนุนเพื่อการร่วมวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง

ประกาศสำนักงาน ฯ เรื่อง การรับสมัครเพื่อขอรับการช่วยเหลือและการอุดหนุนเพื่อการร่วมวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (depa Digital Research Development and Innovation Fund) โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง

ดาวน์โหลด

ลักษณะการช่วยเหลือหรืออุดหนุน

การช่วยเหลือ: หน่วยงานภาครัฐ สถาบันเฉพาะทางของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์การเอกชน สถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน

การอุดหนุน: วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม บุคคลธรรมดา นักเรียน นักศึกษา

ระยะเวลาการรับสมัคร : วันที่ 13 - 4 กุมภาพันธ์ 2565

ระยะเวลาการพิจารณา : วันที่ 7 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2565

ระยะเวลาการประกาศผล : ภายในวันที่ 22 เมษายน 2565


เอกสารการสมัคร

สามารถส่งเอกสารการสมัครเพื่อขอรับการช่วยเหลือทางระบบ LINE Official Account: depaThailand