บริการ
TH
EN
TH
CN

การรับสมัครขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนผ่านมาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการให้ทุนการศึกษาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ผ่านมาตรการของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศสำนักงาน ฯ เรื่อง การรับสมัครขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนผ่านมาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการให้ทุนการศึกษาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (depa Digital Scholarship) ผ่านมาตรการของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ดาวน์โหลด

โครงการรัฐร่วมเอกชนสร้างทักษะดิจิทัลใหม่เรียนจบไม่ตกงาน

เป้าหมาย : พัฒนากำลังคนดิจิทัล จำนวนไม่น้อยกว่า 20 ราย

คุณสมบัติผู้สมัคร : นิติบุคคล บริษัทเอกชน องค์การเอกชน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ อื่น ๆ ตามที่สำนักงานเห็นชอบ

ประกาศรับสมัครครั้งที่ 1 ระยะเวลาการรับสมัคร : : วันที่ 17 มกราคม – 31 มีนาคม 2565 ระยะเวลาการพิจารณา : ภายในวันที่ 29 เมษายน 2565 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติเบื้องต้น : ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ประกาศรับสมัครครั้งที่ 2 ระยะเวลาการรับสมัคร : วันที่ 1 มิถุนายน – 29 กรกฎาคม 2565 ระยะเวลาการพิจารณา : ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2565 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติเบื้องต้น : ภายในวันที่ 26 กันยายน 2565

หมายเหตุ : เมื่อมีหน่วยงานหรือได้รับการพิจารณาส่งเสริมและสนับสนุนครบตามเป้าหมายที่ประกาศทางสำนักงานฯ ขอปิดการรับสมัครและสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา

วิธีการสมัคร และยื่นข้อเสนอโครงการ ดาวน์โหลด

เอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณา

แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ ดาวน์โหลด