บริการ
TH
EN
TH
CN

โครงการรัฐร่วมเอกชนสร้างทักษะดิจิทัลใหม่เรียนจบไม่ตกงาน สำหรับนักศึกษา / ผู้สำเร็จการศึกษาในสาขาทั่วไป ที่เตรียมความพร้อมเข้าสู่สายงานดิจิทัล

ประกาศสำนักงาน ฯ เรื่อง การรับสมัครข้อเสนอโครงการจากหน่วยงานเพื่อเป็นผู้ร่วมดำเนินการพิจารณาคัดกรองคุณสมบัตินิติบุคคล เพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนผ่านมาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการให้ทุนการศึกษาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (depa Digital Scholarship) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายใต้โครงการรัฐร่วมเอกชนสร้างทักษะดิจิทัลใหม่เรียนจบไม่ตกงาน สำหรับนักศึกษา/ ผู้สำเร็จการศึกษาในสาขาทั่วไป ที่เตรียมความพร้อมเข้าสู่สายงานดิจิทัล

ดาวน์โหลด

เป้าหมาย : 1 โครงการ (เพื่อสรรหานักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในสาขาทั่วไป 100 ทุน เข้าทำงานสายงานดิจิทัลในหน่วยงานต่าง ๆ หน่วยงานละไม่เกิน 3 ทุน)

คุณสมบัติผู้สมัคร : หน่วยงานภาครัฐ สถาบันเฉพาะทางของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์การเอกชน สถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน ประกาศรับสมัครครั้งที่ 1

ระยะเวลาการรับสมัคร : วันที่ 11 มกราคม – 15 กุมภาพันธ์ 2565

ระยะเวลาการพิจารณา : วันที่ 16 กุมภาพันธ์ - 11 เมษายน 2565

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติเบื้องต้น : ภายในวันที่ 30 เมษายน 2565