บริการ
TH
EN
TH
CN

จ้างผู้บริหารโครงการ Digital Skills for Media Industry ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เปิดรับฟังคำวิจารณ์ฯ หรือข้อเสนอแนะ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร ตั้งแต่วันที่ 16-19 มกราคม 2566 : download

ประกาศ ณ วันที่ 16 มกราคม 2566

ประกาศราคากลาง: download

ประกาศ ณ วันที่ 16 มกราคม 2566

การเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา กำหนดขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 : download เสนอราคาผ่านระบบ e-GP ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 และนำเสนอข้อเทคนิค ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศ ณ วันที่ 23 มกราคม 2566