บริการ
TH
EN
TH
CN

การขยายระยะเวลาประกาศผลการรับสมัครบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการเริ่มต้นธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Startup) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่: 30/09/2562 | ส่วนกลาง, ภูมิภาค

ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง การขยายระยะเวลาประกาศผลการรับสมัครบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการเริ่มต้นธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Startup) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2562 ได้กำหนดรายละเอียดระยะเวลาการพิจารณาและประกาศผลของการรับสมัคร ไว้ดังนี้

ดาวน์โหลด