บริการ
TH
EN
TH
CN

สรรหาผู้มีสิทธิเช่าพื้นที่ และผู้ร่วมพัฒนาพื้นที่ของอาคารศูนย์แลกเปลี่ยนองค์ความรู้วิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น(Digital Startup Knowledge Exchange Centre)

ประกาศสำนักงาน เรื่อง สรรหาผู้มีสิทธิเช่าพื้นที่ และผู้ร่วมพัฒนาพื้นที่ของอาคารศูนย์แลกเปลี่ยนองค์ความรู้วิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น(Digital Startup Knowledge Exchange Centre) ในพื้นที่ไทยแลนด์ดิจิทัลวัลเลย์ (Thailand Digital Valley) พ.ศ. ๒๕๖๓