บริการ
TH
EN
TH
CN

การประกวดราคาจ้างผู้บริหารจัดงานสัมมนาและนิทรรศการนานาชาติ Digital Thailand Big Bang 2019 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ราคากลาง : download
ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2562

การเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา เพื่อรับฟังความคิดเห็น ตั้งแต่วันที่ 22-27 พฤษภาคม 2562 : download
ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2562

การเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา กำหนดขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม - 3 กรกฎาคม 2562 : download
ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา :download
ประกาศ ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2562