บริการ
TH
EN
TH
CN

เปิดรับสมัครการขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อภาคธุรกิจอุตสาหรรม (depa Digital Transformation : T2 ) ด้านการเกษตร

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ด้านการเกษตร

พื้นที่เป้าหมายและเงื่อนไขการสนับสนุน

ลำดับที่

พื้นที่

จำนวนราย

รายละเอียดการสนับสนุน

1

ทั่วประเทศยกเว้นพื้นที่ในลำดับที่ 2
10  (เกษตรอุตสาหกรรม)
วงเงินสูงสุดไม่เกิน 250,000 บาท  
ต่อรายของผู้รับการอุดหนุน
10  (เกษตรปศุสัตว์)
วงเงินสูงสุดไม่เกิน 250,000 บาท
ต่อรายของผู้รับการอุดหนุน

2

จังหวัดกระบี่ พังงา
สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช
20  (เกษตรอาหารแปรรูป)
วงเงินสูงสุดไม่เกิน 250,000 บาท
ต่อรายของผู้รับการอุดหนุน


ลักษณะโครงการที่ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน

  1. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหรือลดต้นทุนกระบวนการผลิต และกระบวนการภายใน ในรูปแบบการต่อยอดเทคโนโลยีเดิม
  2. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ในธุรกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหรือลดต้นทุนการผลิต

ระยะเวลาการรับสมัคร: 18 พฤศจิกายน 2563 - 25 ธันวาคม 2563

ระยะเวลาการพิจารณา: 18 พฤศจิกายน 2563 - 15 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศผลการพิจารณา : ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2564

ประกาศมาตรการ Transformation ด้านการเกษตร ดาวน์โหลด

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติ่ม ดาวน์โหลด

เอกสารประกอบการยื่นข้อเสนอโครงการ

  1. เอกสารหนังสือนำส่งดาวน์โหลด
  2. แบบฟอร์มใบสมัครขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนผ่านมาตรการช่วยเหลือหรือการการอุดหนุน (depa RA-01-T)ดาวน์โหลด
  3. สไลด์นำเสนอข้อมูล (Concept Idea)ดาวน์โหลด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

พื้นที่

รายละเอียดการติดต่อ

ทั่วประเทศ
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่
ติดต่อ : 02 026 2333 หรือ 08 9203 0183
E-mail : [email protected]
จังหวัดกระบี่ พังงา สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลสาขาภาคใต้ตอนบน
ติดต่อ : 08 1956 0951
E-mail : [email protected] หรือ
[email protected]


ส่งข้อเสนอโครงการ

  • นำส่งที่อยู่ ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เลขที่ 80 อาคารลาดพร้าวฮิลล์ ซอยลาดพร้าว 4 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
  • จังหวัดกระบี่ พังงา สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช นำส่งที่อยู่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลสาขาภาคใต้ตอนบน อาคารศูนย์บริการวิชาการ (สะพานหิน) ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000