รู้จัก depa
บริการ
TH
EN
TH
CN

การรับสมัครขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน ภายใต้มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อชุมชนในชนบท(depa Digital Transformation Fund for Community) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศสำนักงาน ฯ เรื่อง การรับสมัครขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน ภายใต้มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อชุมชนในชนบท(depa Digital Transformation Fund for Community) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ดาวน์โหลด

depa ชวนชุมชน “ ยกระดับศักยภาพสู่การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล”

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการ มุ่งเน้นให้เกิดการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน เพิ่มขีดความสามารถ และรายได้ของชุมชนผ่านมาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อชุมชนในชนบท (depa Digital Transformation Fund for Community)

รายละเอียดโครงการ:

  • ระยะเวลาการรับสมัคร : 8 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ - 15 มีนาคม 2564
  • ระยะเวลาการพิจารณา : 22 มีนาคม ๒๕๖๔ - 30 เมษายน 2564
  • ประกาศผล : ภายในเดือนพฤษภาคม 2564

เอกสารสำคัญประกอบการสมัคร

  1. เอกสารใบสมัคร DEPA-RA-01-C dev.2 (64): ดาวน์โหลด
  2. เอกสารฟอร์มนำเสนอมาตรการชุมชน (64) : ดาวน์โหลด
  3. เอกสารแนวทางการสมัครเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณภายใต้มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในชนบท 2564 :ดาวน์โหลด

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:

  1. พื้นที่ภาคกลาง ติดต่อที่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เลขที่ ๘๐ อาคารลาดพร้าวฮิลล์ ซอยลาดพร้าว ๔ ถ.ลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพ ๑๐๙๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๐๒๖ ๒๓๓๓ และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ dcd@depa.or.th
  2. พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดร้อยเอ็ด) ติดต่อที่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคอีสานตอนกลาง อาคารแก่นนครออฟฟิศปาร์ค ชั้น ๒ เลขที่ ๑๑ ถนนศรีธาตุประชาสันติ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๙๒ ๑๓๔ ๑๓๓๐ และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ dne-cn@depa.or.th
  3. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ สุรินทร์) ติดต่อ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลสาขาภาคอีสานตอนล่าง ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น ๓ เลขที่ ๕๕๕ ถนนแจ้งสนิท ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๙๑ ๔๐๓ ๙๓๙๓ และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ dne-ln@depa.or.th