บริการ
TH
EN
TH
CN
ขอรับตราสัญลักษณ์ dSURE สำหรับผลิตภัณฑ์ดิจิทัล

หลักเกณฑ์การขอรับตราสัญลักษณ์ dSURE สำหรับผลิตภัณฑ์ดิจิทัล

ภาพขั้นตอนการขอรับตราสัญลักษณ์ dSURE

ประกาศสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เรื่อง หลักเกณฑ์การขอรับตราสัญลักษณ์ dSURE สำหรับผลิตภัณฑ์ดิจิทัล ดาวน์โหลด

ภาคผนวก ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มขอรับตราสัญลักษณ์ dSURE ดาวน์โหลด

ประกาศสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เรื่อง รายชื่อหน่วยตรวจสอบรับรองในเครือข่ายตราสัญลักษณ์ dSURE ดาวน์โหลด

ประกาศสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เรื่อง หลักเกณฑ์คุณสมบัติของผู้ให้บริการ Cloud Service หรือ Data Center ในเครือข่ายตราสัญลักษณ์ dSURE

ดาวน์โหลด

ประกาศสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เรื่อง หลักเกณฑ์คุณสมบัติของหน่วยตรวจสอบรับรองด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cybersecurity) ในเครือข่ายตราสัญลักษณ์ dSURE

ดาวน์โหลด

ประกาศสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เรื่อง หลักเกณฑ์ในการจัดทำบัญชีบริการดิจิทัลเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการดิจิทัลไทย (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๓)

ดาวน์โหลด

หมายเหตุ : หลักเกณฺ์การทดสอบ dSURE เป็นไปตามภาคผนวก ก, ข, ค

1) dSURE 1 ดาว (หัวข้อ Safety โรงงานที่ผลิตต้องได้รับมารฐาน ISO 9001)

2) dSURE 2 ดาว (หัวข้อ Safety + Functionality / Cyber Security)

3) dSURE 3 ดาว (หัวข้อ Safety + Functionality + Cyber Security)