บริการ
TH
EN
TH
CN

ประกวดราคาจ้างผู้บริหารโครงการ เปิดเมือง เปิดท่องเที่ยวไทยด้วยดิจิทัล กิจกรรมการสร้างความตระหนักและกระตุ้นการใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การประกวดราคาจ้างผู้บริหารโครงการ เปิดเมือง เปิดท่องเที่ยวไทยด้วยดิจิทัล กิจกรรมการสร้างความตระหนักและกระตุ้นการใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ราคากลาง : download
ประกาศ ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2565

การเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา เพื่อรับฟังความคิดเห็น ตั้งแต่วันที่ 4 – 7 กรกฎาคม 2565 : download
ประกาศ ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2565

ขอชี้แจงข้อวิจารณ์ขอบเขตของงาน (TOR) สำหรับการจ้างผู้บริหารโครงการ “เปิดเมือง เปิดท่องเที่ยวไทย ด้วยดิจิทัล” กิจกรรมการสร้างความตระหนักและกระตุ้นการใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : download
ประกาศ ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2565