บริการ
TH
EN
TH
CN

การจัดจ้างผู้บริหารโครงการ “การส่งเสริมการพัฒนาทักษะสร้างความเชี่ยวชาญให้กับกำลังคนรุ่นใหม่ และยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรม e-Sports ไทยเทียบเท่าระดับสากล”ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา กำหนดขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ ระหว่างวันที่ 5 สิงหาคม – 5 กันยายน 2565 และเสนอราคาผ่านระบบ e-GP ในวันที่ 6 กันยายน 2565 : download

ประกาศ ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2565

ราคากลาง : download

ประกาศ ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2565

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างผู้บริหารโครงการ การส่งเสริมการพัฒนาทักษะ สร้างความเชี่ยวชาญให้กับกำลังคนรุ่นใหม่ และยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรม e-Sports ไทยเทียบเท่าระดับสากล : ดาวน์โหลด

ประกาศ ณ วันที่ 19 กันยายน 2565