บริการ
TH
EN
TH
CN

ประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเข้าร่วม โครงการเรียนโค้ดดิ้งพัฒนาคุณภาพชีวิต (Coding for Better Life) รอบที่ 1

ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง ประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเข้าร่วม โครงการเรียนโค้ดดิ้งพัฒนาคุณภาพชีวิต (Coding for Better Life) รอบที่ 1

ดาวน์โหลด