บริการ
TH
EN
TH
CN

การประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2564

จัดขึ้นเป็นปีที่ 17 โดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การ มหาชน) ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติแก่บุคลากร และหน่วยงานต่างๆ ในประเทศ ที่สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมที่มีความโดดเด่นในหลากหลายด้าน เผยแพร่นวัตกรรมที่เป็น ประโยชน์กับประเทศให้สาธารณะชนรับรู้ในวงกว้าง ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้องค์กรทุกภาคส่วนเกิดการตื่นตัวในการพัฒนา นวัตกรรมและผลักดันประเทศให้มุ่งไปสู่การเป็นประเทศแห่งนวัตกรรม

โดยในปีนี้ รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติได้แบ่งสาขาการประกวดออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและ สิ่งแวดล้อม ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ ด้านสื่อและการสื่อสาร และด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น ซึ่งหน่วยงานและผู้ ที่สนใจทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม และบุคคลทั่วไป

สามารถสมัครเข้าร่วมประกวดรางวัลได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 โดยจะมีการจัดพิธีมอบรางวัลพร้อมกันในวันนวัตกรรมแห่งชาติ (5 ตุลาคม) สามารถดูรายละเอียดและสมัครเข้าร่วม ผ่านทางออนไลน์ได้ที่ https://award.nia.or.th หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 080-070-2999 (พัชรีนาถ) หรืออีเมล [email protected] หรือติดต่อขอข้อมูลในการดำเนินงานของโครงการและข้อมูลในการประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 087-403-0930 (กรกต)