บริการ
TH
EN
TH
CN

กรมทรัพย์สินทางปัญญาให้บริการด้านระบบแจ้งเตือนสิทธิบัตรเพื่ออํานวยความสะดวกแก่ประชาชน

กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ดำเนินการพัฒนาระบบแจ้งเตือนงานบริการสิทธิบัตร (Patent e-Service) 2 ระบบ ได้แก่

  1. ระบบแจ้งเตือนชุดข้อมูลคําขอรับสิทธิบัตรที่ประกาศโฆษณาแล้วและอยู่ในช่วง ระยะเวลาคัดค้าน (Patent Opposition Database) ได้แก่ 1) สิทธิบัตรการประดิษฐ์ (Patent Opposition Database) และ 2) สิทธิบัตรออกแบบ (Design Patents Opposition Database) ซึ่งจะช่วยอํานวยความ สะดวกให้กับประชาชนทั่วไป ผู้มีส่วนได้เสีย หรือผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถสืบค้นและเข้าถึงข้อมูลคําขอรับสิทธิบัตร ที่ประกาศโฆษณาแล้วและอยู่ในช่วงระยะเวลาคัดค้านได้รวดเร็วและง่ายขึ้น และ
  2. ระบบแจ้งเตือนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ที่หมดอายุและใกล้หมดอายุความคุ้มครองในอีก 5 ปีข้างหน้า (Patent Expiration Date Earty Warning) ซึ่งจะช่วยให้นักวิจัย ผู้ประดิษฐ์ ผู้ประกอบการ และ ผู้สนใจได้ศึกษาและนํารายละเอียดสิทธิบัตรจากฐานข้อมูลไปพัฒนาต่อยอดและสร้างนวัตกรรมที่สามารถ นําไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้ ระบบแจ้งเตือนทั้งสองระบบนี้จะช่วยอํานวยความสะดวกและทําให้สาธารณชนที่สนใจ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยดูรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ipthailand.go.th/ หรือสอบถาม call center โทร 1368 หรือกองสิทธิบัตร หมายเลขโทรศัพท์ 0 2557 4712 หรือกองสิทธิบัตรออกแบบ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2557 4683

ดาวน์โหลด