บริการ
TH
EN
TH
CN

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) และสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) เป็นเจ้าภาพ ร่วมในการจัดโครงการ August Series 2021

ประกอบด้วยงาน eGovernment Forum, Education Next Forum, Healthcare Technology Summit, Ai & IoT Summit, และSME Smart Manufacturing เป็น การจัดงานประชุมสัมมนาทางวิชาการและแสดงนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี มีกําหนดจัดงานวันที่ 25-26 สิงหาคม 2560 ณ อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ห้องวายุภักษ์ 2 - 4 ชั้น4, ห้องวายุภักษ์ 5-7 ชั้น5 โรงแรม เซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์การจัดงานแต่ละ โครงการ ดังนี้

งาน eGovernment Forum เป็นการบูรณาการภาครัฐระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อยกระดับ ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน ด้านการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน อีกทั้งยังเป็นโอกาสที่จะเป็นตัว ขับเคลื่อนทุกกิจกรรมที่รัฐบาลไทยจะสามารถดําเนินงานได้อย่างถูกต้อง แม่นยํา รวดเร็วและตรงจุดมากขึ้น การปฏิรูปกระบวนทัศน์การทํางาน การให้บริการของภาครัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลนั้นจะช่วยยกระดับภาครัฐ ไทยสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลโดยการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาประเทศอย่างแท้จริง รู้

งาน Education Next Forum เป็นเวที่สําคัญในการยกระดับการพัฒนาศักยภาพและสร้างเสริม ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และการเรียนรู้รูปแบบใหม่ ผลักดันให้ระบบอุดมศึกษาไทย สามารถเพิ่มพูน คุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนให้เทียบเท่าระดับนานาชาติ ซึ่งสอดรับกับทิศทางของโลกในการเป็น Smart Digital-Life และมหาวิทยาลัยที่ยั่งยืน

งาน Healthcare Technology Summit พร้อมด้วยระบบสาธารณสุขที่มีความสําคัญอย่างยิ่งใน ปัจจุบันนี้ ซึ่งนําไปสู่การพัฒนาแผนปฏิบัติการที่ทําให้เกิดการขับเคลื่อนระบบการแพทย์และสาธารณสุขไทย ด้วย digital technology นําไปสร้างนวัตกรรมการบริการให้ประชาชนอย่างทั่วถึง ทุกที่ และเท่าเทียม โดยเฉพาะบริการพื้นฐานที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตที่มีสุขภาวะที่ดี

งาน AI & IoT Summit เกิดความตระหนักในกระแสเทคโนโลยีที่กําลังจะเปลี่ยนโลก ร่วมกําหนด ยุทธศาสตร์หรือนโยบายการใช้งานเทคโนโลยี AI + IoT ในการส่งเสริมให้สองนวัตกรรม ช่วยทําให้พัฒนา ศักยภาพของทักษะทุนมนุษย์สามารถทํางานร่วมกับนวัตกรรม เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อทั้งระบบเศรษฐกิจและ สังคม ผลักดันแนวคิดในการสร้าง Talent Attraction ทางด้าน AI + IoTS ในอนาคตอีกด้วย

งาน SME Smart Manufacturing การยกระดับภาคการผลิต ภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยให้อยู่ รอดในศตวรรษที่ 21 ด้วยดิจิทัลเทคโนโลยีถือเป็นหัวใจสําคัญการในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในประเทศ การทํา Digital Transformation รวมไปถึงการปฏิบัติงานผ่าน IDA Platform เพื่อธุรกิจโรงงานขนาด SME ถือเป็น เทคโนโลยีที่นํามาปรับใช้เพื่อความเป็นอยู่ รู้เท่าทัน และเข้าใจในกระบวนการในโลกของ 5G

รูปแบบการจัดงาน

  • การสัมมนาวิชาการพร้อมรับฟัง ปาฐกถาพิเศษ เสวนาระดับสูง
  • การชมส่วนแสดงนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี
  • การเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากภาครัฐ และเอกชน และการนําเสนอหัวข้อ เทคโนโลยีและโซลูชั่น
  • การถ่ายทอดประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญ ประโยชน์จากเทคโนโลยีจากผู้ประกอบการ และผู้ใช้ไอที่