บริการ
TH
EN
TH
CN

โครงการการเผยแพร่และกระตุ้นการรับรู้พร้อมยกระดับทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจยุค New Normal หลังวิกฤตโควิด 19 “HACKaTHAILAND"

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ประเทศไทยและทั่วโลกต่างได้รับผลกระทบในทุกมิติ ซึ่งเป็นเสมือนปัจจัยเร่งให้คนไทยต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอด สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับพันธมิตรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จึงจัดทำโครงการ HACKaTHAILAND ขึ้น เพื่อยกระดับองค์ความรู้และทักษะในด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของคนไทยในวงกว้าง เป็นกลไกสำคัญในการสร้างความตระหนัก เป็นเวทีในการเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับเทคโนโลยีดิจิทัลและความรู้ที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจ รวมถึงเพื่อเป็นเวทีในการระดมสมอง ระดมความคิด ในการแก้ปัญหา และทำลายข้อจำกัดต่าง ๆ ในการขับเคลื่อนประเทศไทย

กิจกรรมหลักภายในโครงการ

  1. HACKaTHAILAND Learning Platform กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการจัดการอบรมในรูปแบบออนไลน์ โดยได้มีการพัฒนาหลักสูตรที่สนใจ ร่วมกับพันธมิตร และนำมาถ่ายทอดผ่าน www.hackathailand.com จำนวน 6 หลักสูตร ดังนี้
  • Program Developer: Coding, Programming, Application & Website Development
  • Visual Graphic: Animation (Maya, Unreal, Unity), Graphic (Adobe Photoshop & Illustrator)
  • Digital Content Social Media Influencer: Digital Story Telling
  • Startup Crash Course: Business Model Canvas, Online Marketing, Supply Chain Management
  • Logistic Travel: Robotic
  • Smart Farmer: Smart Farm

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าเรียนได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ผ่านเว็บไซต์ของโครงการ ตั้งแต่ 18 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป ผ่าน www.hackathailand.com และเมื่อผู้เข้าเรียน เรียนจบในแต่ละหลักสูตรแล้ว จะได้ประกาศนียบัตรรับรองการผ่านการอบรมในแต่ละหลักสูตรจากโครงการด้วย

  1. HACKaTHAILAND Hybrid Exhibition ณ สวนนงนุช และเลเจนด์ สยาม จังหวัดชลบุรี (กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2565) นิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้ และการจัดแสดงผลงานด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลแห่งอนาคต ทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ โดยภายในนิทรรศการจะหมุนเวียนการนำเสนอนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลใน 3 กลุ่มอุตสาหกรรมสำคัญที่สร้างข้อได้เปรียบทางเศรษฐกิจของประเทศ ได้แก่ อุตสาหกรรมการเกษตร (Agriculture) อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (Tourism) และอุตสาหกรรมการขนส่ง (Logistics) พร้อมเปิดพื้นที่นำเสนอสินค้า และบริการดิจิทัลจากผู้ประกอบการรายใหญ่และรายย่อย, พื้นที่แนะนำกลุ่มธุรกิจ Digital Startup, กิจกรรมเพิ่มโอกาสในการหางาน (Job Fest), การแข่งขันโดรน (Drone Competition) และกิจกรรมอื่น ๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย เพื่อต่อยอดทางอาชีพและธุรกิจ พร้อมทั้งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นด้านความพร้อมของประเทศไทยในการเป็น ASEAN Digital Hub แก่นักลงทุนทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ

  2. HACKaTHAILAND Competition & Beyond HACKaTHAILAND (กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2565)กิจกรรมการแข่งขัน เพื่อระดมสมองและความคิดใหม่ ๆ และค้นหาสุดยอดผู้แข่งขัน Hackathon จาก 100 ทีม (ทีมละ 5 คน) ทั่วประเทศ ภายในระยะเวลา 168 ชั่วโมง ที่จะมาร่วมไขโจทย์แก้ปัญหาระดับชาติ ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม 3 กลุ่มหลักของประเทศ ได้แก่ อุตสาหกรรมการเกษตร (Agriculture) อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (Tourism) และอุตสาหกรรมการขนส่ง (Logistics)

นอกจากนี้ ยังมีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เพิ่มเติมแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยจะมีการเชิญวิทยากรพิเศษ (Keynote) ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ มาร่วมแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ ถ่ายทอดการสัมมนาเชิงปฏิบัติผ่านช่องทาง https://www.facebook.com/HACKaTHAILAND เพื่อให้ผู้สนใจทั่วไปสามารถรับชมได้ตลอดกิจกรรม

ช่องทางการติดต่อ

Website: www.hackathailand.com

Facebook: https://www.facebook.com/HACKaTHAILAND

Line OA: @depaThailand