บริการ
TH
EN
TH
CN

คู่มือภาษีเรื่อง "เริ่มทำธุรกิจแบบไหนอุ่นใจกว่า" และข้อมูลภาษีในรูปแบบ Infographic เรื่อง มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมระบบนิเวศวิสาหกิจเริ่มต้นของประเทศ (Start - Up Ecosystem)

กรมสรรพากรได้ดำเนินการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจทางด้านภาษีอากรให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SMEs มีความเข้งแข็ง เติบโตอย่างมีศักยภาพและสามารถปฎิบัติหน้าที่ทางภาษีอากรได้อย่างถูกต้อง จึงขอเผยแพร่และประชาสัมพันธ์คู่มือภาษีเรื่อง "เริ่มทำธุรกิจแบบไหนอุ่นใจกว่า" และข้อมูลภาษีในรูปแบบ Infographic เรื่อง มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมระบบนิเวศวิสาหกิจเริ่มต้นของประเทศ (Start - Up Ecosystem)

Start Up Ecosystem Infographic_1.png

Start Up Ecosystem Infographic_2.png

Start Up Ecosystem Infographic_3.png

Start Up Ecosystem Infographic_4.png

Start Up Ecosystem Infographic_5.png

Start Up Ecosystem Infographic_7.png