บริการ
TH
EN
TH
CN

การรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการพัฒนาศักยภาพกำลังคน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เรื่อง การรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการพัฒนาศักยภาพกำลังคนและบุคลากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (depa Digital Manpower Fund) ภายใต้โครงการรัฐร่วมเอกชนสร้างทักษะดิจิทัลใหม่เรียนจบไม่ตกงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ดาวน์โหลด

ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม 2565