บริการ
TH
EN
TH
CN

กรมทรัพย์สินทางปัญญาคัดเลือกและมอบรางวัล IP Champion ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ (IP Champion 2019) เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาที่มีความคิดสร้างสรรค์และให้ความสำคัญกับการคุ้มครองทร

กรมทรัพย์สินทางปัญญาคัดเลือกและมอบรางวัล IP Champion ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ (IP Champion 2019) เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาที่มีความคิดสร้างสรรค์และให้ความสำคัญกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา