บริการ
TH
EN
TH
CN

จ้างก่อสร้างเพื่อปรับปรุงอาคารสำหรับใช้เป็นอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคอีสานตอนกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เปิดรับฟังคำวิจารณ์ฯ หรือข้อเสนอแนะ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร ตั้งแต่วันที่ 14 - 22 พฤศจิกายน 2565 : download

ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565

ประกาศราคากลาง: download

ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565

การเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา กำหนดขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 – 19 ธันวาคม 2565 : download เสนอราคาผ่านระบบ e-GP ในวันที่ 20 ธันวาคม 2565

ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565

ประกาศยกเลิก : download

ประกาศ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2565