บริการ
TH
EN
TH
CN

งานเผยแพร่ศักยภาพท้องถิ่นไทยสู่สากล Local to Global: Vision of Isan

กระทรวงการต่างประเทศมีกำหนดจัดงานเพื่อเผยแพร่ศักยภาพท้องถิ่นไทยสู่สากลภายใต้หัวข้อ Local to Global: Visions of Isan โดยการประชาสัมพันธ์ศักยภาพและการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของผู้ประกอบการไทยในระดับท้องถิ่นและภาคเอกชนไทย สู่ตลาดต่างประเทศผ่านการจัดแสดงนิทรรศการศักยภาพของกลุ่มจังหวัดเป้าหมายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น กาฬสิทธิ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด มุกดาหาร และหนองคาย ในวันศุกร์ที่ 6 เมษายน 2564 ระหว่างเวลา 13.00 - 17.00 น. ณ กระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา

ดาวน์โหลด