บริการ
TH
EN
TH
CN

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในด้านปศุสัตว์

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า ร่วมกับ สหกรณ์โคนมบ้านบึง และ สภาเกษตรกรจังหวัดชลบุรี จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในด้านปศุสัตว์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ในด้านปศุสัตว์ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้ประกอบการในภาคปศุสัตว์สามารถเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล (Digital Transformation) ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างยั่งยืน

ลักษณะกิจกรรม

  1. การอบรมสัมมนาให้ความรู้
  2. การเจรจาธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการและเกษตรกร
  3. การแสดงนิทรรศการออกบูทผู้ประกอบการดิจิทัล

.

ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สหกรณ์ฟาร์มโคนม บ้านบึง ชลบุรี

สมัครเข้าร่วมกิจกรรม > http://bit.ly/3bQRU6R

.

ดาวน์โหลด