บริการ
TH
EN
TH
CN

โครงการประเมินศักยภาพองค์กรผ่านแพลตฟอร์ม National Capability หรือ NCAP

สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ภายใต้สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับบริษัท ไอริส คอนซัลติ้ง จำกัด จัดทำโครงการประเมินศักยภาพองค์กรให้กับผู้ประกอบการไทยผ่านแพลตฟอร์ม Natioal Capability หรือ NCAP

ดาวน์โหลด