บริการ
TH
EN
TH
CN

คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่ ๑๑๒๐ / ว ๖๘๖๘ เรื่อง ขอมอบยุทธศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐ (ฉบับประกาศราชกิจจานุเบกษา)

คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่ ๑๑๒๐ / ว ๖๘๖๘ เรื่อง ขอมอบยุทธศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐ (ฉบับประกาศราชกิจจานุเบกษา)