บริการ
TH
EN
TH
CN

หลักสูตรอบรมระยะสั้น NIDA MAX: Digital Intelligence and Smart Systems

คณะรัฐประศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จะจัดอบรมหลักสูตร NIDA MAX : Digital Intelligence and Smart Systems หรือ "นวัตกรรมการบริหารในโลกยุคใหม่สำหรับนักบริหารระดับสูง" รุ่นที่ 3 ผู้รับการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) 2 ใบ คือ “นวัตกรรมการบริหารในโลกยุคใหม่สำหรับนักบริหารระดับสูง” และ “Executive Mini Master of Management in Digital Intelligence and Smart Systems” โดยฝึกอบรมระหว่างวันที่ 6 พฤษภาคม - 5 สิงหาคม 2564 เรียนเฉพาะวันพฤหัสบดี 13.30 - 18.00 น. 18.00 - 20.00 น. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์และโรงแรมทาวน์อินทาวน์

ดาวน์โหลด