บริการ
TH
EN
TH
CN

การอบรมการใช้งานระบบ Open ERP Platform e-Commerce เพื่อการเกษตร

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ depa ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจด้านการส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมดิจิทัล ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ จึงได้จัดกิจกรรมการอบรมการใช้งานระบบ Open ERP Platform for e-Commerce เพื่อการเกษตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ เกษตรกร ผู้ประกอบการด้านการเกษตร หรือผู้สนใจทั่วไป สามารถประยุกต์ใช้ระบบตลาดดิจิทัลเพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับช่องทางการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร โดยเป็นลักษณะการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้งานระบบ และในช่วงท้ายของการอบรมทางสำนักงานฯ จะได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนภาคการเกษตรเพื่อประยุกต์ใช้งานดิจิทัล ที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต รายได้ของภาคการเกษตร

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับเกษตรกร ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร
  2. เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการ, คุณภาพสินค้า, ความถูกต้องและคุณภาพของข้อมูลสินค้าเกษตร
  3. เพื่อพัฒนาสังคมการซื้อขายผลิตภัณฑ์กลางผ่านระบบตลาดดิจิทัล
  4. เพื่อลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพทาง Logistic แก่เกษตรกร และผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรทั้ง Supply Chain

สถานที่

ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
(ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ ทองหทัย)

วันเวลา

วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.00 น. - 17.00 น.