บริการ
TH
EN
TH
CN

การจ้างผู้ดำเนินการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประกวดราคาจ้างผู้ดำเนินการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ราคากลาง : download
ประกาศ ณ วันที่ 19 มีนาคม 2564

การเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา เพื่อรับฟังความคิดเห็น ตั้งแต่วันที่ 19-30 มีนาคม 2564 : download
ประกาศ ณ วันที่ 19 มีนาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : download
ประกาศ ณ วันที่ 16 เมษายน 2564