บริการ
TH
EN
TH
CN

โครงการต่อยอดการพัฒนาทักษะโปรแกรมมิ่ง ให้มีศักยภาพการทำงานด้านดิจิทัล

เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี ภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) จัดกิจกรรมฝึกอบรมภายใต้ "โครงการต่อยอดการพัฒนาทักษะโปรแกรมมิ่ง ให้มีศักยภาพการทำงานด้านดิจิทัล ด้วยหลักสูตร MEAN Stack Developer" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างต่อยอดความรู้ปละทักษะในด้านโปรแกรมมิ่ง ให้กับบุคลากรภาครัฐ และเอกชน ที่ต้องการเพิ่มองค์ความรู้และทักษะด้านโปรแกรมมิ่ง อันเป็นประโยชน์ในการทำงาน และเป็นทางเลือกในอาชีพที่ 2 เป็นการเพิ่มโอกาสสู่ตลาดแรงงานของกลุ่ม Mid-Career โดยมีรายละเอียดเบื้องต้นดังนี้

 • ระยะเวลาการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 6 วัน (36 ชั่วโมง / รุ่น)
 • อัตราค่าอบรมพิเศษเพียงท่านละ 5,000 บาท (จากมูลค่าโครงการ 20,000 บาท)
 • คุณสมบัติผู้เข้าอบรม มีอายุ 35 ปีขึ้นไป และมีพื้นฐานในการเขียนโปรแกรมภาษาใดภาษาหนึ่ง
 • กำหนดการอบรมจำนวน 5 รุ่น ดังนี้
  • รุ่นที่ 1 วันที่ 9-11 และ 16-18 มิถุนายน 2564 (วันธรรมดา)
  • รุ่นที่ 2 วันที่ 3-4, 10-11 และ 17-18 กรกฎาคม 2564 (วันเสาร์-อาทิตย์)
  • รุ่นที่ 3 วันที่ 18-20 และ 25-27 สิงหาคม 2564 (วันธรรมดา)
  • รุ่นที่ 4 วันที่ 4-5, 11-12 และ 18-19 กันยายน 2564 (วันเสาร์-อาทิตย์)
  • รุ่นที่ 5 วันที่ 17-19 และ 24-26 พฤศจิกายน 2564 (วันธรรมดา)

สามารถจัดส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการได้หน่วยงานละไม่เกิน 5 ท่าน https://www.depa-swp-programming.com/

ดาวน์โหลด