บริการ
TH
EN
TH
CN

แบบฟอร์มการสมัครเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง แบบฟอร์มการสมัครเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

DEPA-RA-01-IP: แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการสำหรับ Intellectual Property Voucher

ดาวน์โหลด์: PDF | docx

DEPA-RA-01-IT: แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการสำหรับ Internationalization Voucher

ดาวน์โหลด์: PDF | docx

DEPA-RA-01-ST แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการสำหรับ คูปอง Standardization Voucher

ดาวน์โหลด์: PDF | docx

DEPA-RA-01-TF แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการสำหรับ คูปอง mini Transformation Voucher

ดาวน์โหลด์: PDF | docx

DEPA-RA-01-R แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการสำหรับ RD&I

ดาวน์โหลด์: PDF | docx

DEPA-RA-01-M แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการสำหรับ Manpower Fund

ดาวน์โหลด์: PDF | docx

DEPA-RA-01-E แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการสำหรับ

ดาวน์โหลด์: PDF | docx

DEPA-RA-01-C แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการสำหรับ Community

ดาวน์โหลด์: PDF | docx

DEPA-RA-01-T แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการสำหรับ Transformation

ดาวน์โหลด์: PDF | docx

DEPA-RA-01-I แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการสำหรับ Infrastructure

ดาวน์โหลด์: PDF | docx

DEPA-RA-01-SC แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการสำหรับ Digital Scholarship

ดาวน์โหลด์: PDF | docx