บริการ
TH
EN
TH
CN

งานสัมมนา เรื่อง “ก้าวต่อไป Digital IP” และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ด้านทรัพย์สินทางปัญญา

วันที่: 04/04/2561 | ส่วนกลาง

งานสัมมนา เรื่อง “ก้าวต่อไป Digital IP” และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมดิจิทัล
จัดโดย สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ร่วมกับ กรมทรัพย์สินทางปัญญา
ณ ห้องดวงกมล โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ
วันศุกร์ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑
เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๓.๐๐ น.

ด้วย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ มีภารกิจโดยตรงในการการให้บริการด้านทรัพย์สินทางปัญญา
ทั้งสองหน่วยงานจึงได้ร่วมมือกันบูรณาการบริการด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมดิจิทัลทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการนำทรัพย์สินทางปัญญาด้านดิจิทัลไปสร้างมูลค่า และใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และร่วมกันพัฒนาบุคลากร จัดฝึกอบรม สัมมนา เพื่อเพิ่มพูนความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์การปกป้องคุ้มครอง และการใช้ประโยชน์นวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา ให้แก่บุคลากร ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ไปจนถึงการร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการตระหนักรับรู้ทางด้านทรัพย์สินทางปัญญาดิจิทัลในวงกว้าง...
เพิ่มเติม >> คลิกที่นี่