บริการ
TH
EN
TH
CN

ขอเชิญผู้ประกอบการ SME ที่่มีความมุ่งมันปรับตัวสู่ธุรกิจยุคดิจิทัล เข้าร่วมงานเปิดตัวโครงการ "Smart Business Transformation"

ขอเชิญผู้ประกอบการ SME ที่่มีความมุ่งมันปรับตัวสู่ธุรกิจยุคดิจิทัล เข้าร่วมงานเปิดตัวโครงการ "Smart Business Transformation" ในวันที่ 6 มีนาคม 2562 ซึ่ง เป็นโครงการความร่วมมือในการสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการ SME ไทย ของ The FinLab ซึ่งเป็น Business Accelerator ชั้นนำจากสิงค์โปร์ โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐไทยที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อ SME ได้แก่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เพื่อให้ผู้ประกอบการ SME ไทยสามารถยกระดับและปรับเปลี่ยนธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ผ่านการให้ความรู้โดยการจัดอบรมให้ความรู้ด้านดิจิทัลต่างๆ

การจับคู่พี่เลี้ยงทางเทคโนโลยีให้คำปรึกษาและช่วยยกระดับผู้ประกอบการ SME ให้สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการสร้างขีดความสามารถทางธุรกิจ รวมไปถึงการช่วยขยายธุรกิจของ SME ที่เข้าร่วมโครงการไปยังต่างประเทศอีกด้วย

สนใจสมัครที่ http://bit.ly/2TU6hhz
หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.smeone.info/event-detail/2745